Tutaj powinien być opis

Moja Łyczanka

 

Regulamin Konkursu „Moja Łyczanka” w ramach programu „Działaj Lokalnie”

I.            Cel Konkursu

 1. Konkurs „Moja Łyczanka” prowadzony jest przez Grupę Teatralną „Płomienie Kultury” zwaną dalej Realizatorem, w ramach projektu pt.   „Zostań w domu i  działaj”

 2. Projekt pt.   „Zostań w domu i  działaj”  realizowany jest w ramach  programu „Działaj Lokalnie”  będącego przedsięwzięciem Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) oraz Gminy  Siepraw

 3. Konkurs ma na celu zachęcenie głównie mieszkańców Łyczanki i okolic do pobudzania aktywności społecznej w trakcie trwania i podczas zwalczania negatywnych skutków pandemii koronawirusa Covid- 19 poprzez poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania walorów swojej „małej ojczyzny” jej obywateli, ciekawych miejsc,  ludzi i wydarzeń.

  W konkursie mogą brać udział nie tylko mieszkańcy Łyczanki, ale i osoby z poza tego terenu.

 4. Opowiadanie o podejmowanych przedsięwzięciach,  walorach przyrodniczo krajobrazowych i wydarzeniach związanych z Łyczanką, może bowiem w znaczący sposób wpłynąć na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego i łagodzenia skutków ubocznych wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią  co jest nadrzędnym celem Programu.

 5.  Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania Łyczanki.

 6. Prace powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Warto, aby autorzy prac skupili się zarówno na treści jak i na formie prac.

 7. Stworzone w ramach Konkursu prace stanowią formę promocji zarówno tego projektu, jak i naszej wioski.

II.            Adresaci Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych, którzy pragną podzielić się ze społeczeństwem efektami swoich prac, przemyśleń i zjawisk występujących na terenie lub związanych z Łyczanką.

III.            Kategorie konkursowe

 1. Prace w ramach konkursu nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez mieszkańców naszej miejscowości ich zaangażowanie, pomysłowość, aktywność ludzi biorących w nim udział.   Chodzi o zmianę ludzkich postaw, przeobrażenie wyglądu miejscowości lub też stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wyeksponowania miejsca wokół którego będą jednoczyć się działania mieszkańców i który przyciągnie gości z bliska i z daleka.

 2. Tworząc pracę konkursową warto skoncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu. Albo, skoncentrować się nad walorami przyrodniczymi, architektonicznymi, czy też skupić się nad innymi problemami związanymi z Łyczanką  lub jej mieszkańcami.

 3. Poniżej znajduje się lista kategorii, w której można zgłaszać prace do konkursu.

  1. Kategoria: Obraz – Zdjęcia fotograficzne, albumy, sesje zgodne z tematyka konkursu

  2. Kategoria: Film    – kategoria ta została stworzona z myślą o autorach nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość,  ukazującego unikatowe miejsca, przyrodę lub wydarzenia itp.

  3. Kategoria: Technika dowolna - mogą tu występować,  obrazy rzeźba, impresje muzyczne- prezentacje,  itp.

 4. Nadesłana praca może zostać zakwalifikowana przez komisję do innej kategorii, jeśli komisja uzna, że praca lepiej wpisuje się w inną kategorię niż w tą, w której została zgłoszona.

IV.            Forma prac

 1. Wszystkie prace zgłaszane  do Konkursu mają być w formie elektronicznej,  za wyjątkiem prac w kategorii Technika dowolna, które ze względu na swój charakter ( np. rzeźba, obraz) – wykonane w postaci materialnej powinny, być dostępne Komisji do ich oceny w oryginale (w zgłoszeniu należy załączyć dokumentację pracy również w formie elektronicznej z podaniem jej lokalizacji i udostepnienia).

 2. Prace zgłaszane do Konkursu w Kategorii - Film mogą mieć jedną z dwóch form:

  1. reportaż filmowy, nie dłuższy niż  30 minut.

  2. krótki film, nie dłuższy niż 3  minuty.

 3. Prace zgłaszane do konkursu zawierać mają krótki opis czego dotyczą,  autora,  miejsce wykonywania i ewentualne źródło pochodzenia,  adres korespondencyjny, inne istotne informacje od autorów.

V.            Zgłaszanie prac

 1. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia prac poprzez przesłanie wypełnionego w wersji elektronicznej formularza będącego załącznikiem do Regulaminu Konkursu. Prace zgłoszone w innej formie nie będą oceniane przez jurorów.

 2. Każdy Uczestnik może zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii.

 3. Prace wykraczające swoją formą poza wytyczne przedstawione w regulaminie będą odrzucane

  (np. zbyt długi czas trwania).

 4. Praca zgłaszana do Konkursu musi być opublikowana w otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. Youtube, Vimeo, Facebook, itp.). Dostęp do zgłaszanej pracy musi być powszechny dla każdego użytkownika Internetu. Prace zgłoszone na płytach CD i innych nośnikach, jak również w postaci załączników do e-maili nie będą przyjmowane. Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.

 5. Wymaga się aby zgłaszana praca była opublikowana w otwartym serwisie internetowym i obowiązkowo  spełniała kryteria formalne.  Zgłoszona praca musi:

  1. być opatrzona krótkim opisem w serwisie (do 1000 znaków ze spacjami), oddającym najważniejsze założenia projektu, tożsamy opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do Konkursu;

  2. zawierać informację, w swojej treści jak i w opisie  

  3. być dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0, stosowne oświadczenie musi znaleźć się w opisie pracy lub ustawieniach otwartego serwisu internetowego: [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa –

   Użycie niekomercyjne 4.0;

  4. Zawierać logo programu „Działaj Lokalnie” i  Gminy Siepraw umieszczone na obowiązkowej planszy końcowej.

 6. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia uczestnikom obowiązkowej planszy końcowej zawierającej logo programu „Działaj Lokalnie” i  Gminy Siepraw. 

 7. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 8. Prace niespełniające wymagań ujętych powyżej (pkt V ust. 5) i  pkt IX ust. 2, będą odrzucane z powodów formalnych.

 9. Prace zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

VI.     Komisja Konkursu

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursu powołana przez Realizatora projektu.

 2. Jej efektem będzie wyłonienie po jednym laureacie - autorze najlepszej pracy w każdej kategorii.

  1.  Po rozstrzygnięciu, laureaci zostaną powiadomieni o przyznanej im nagrodzie.

  2. Komisja ma prawo zdecydować, ile prac zostanie nagrodzonych,

  3. Komisja decyduje też o wysokości nagród.

  4. Realizator projektu, po konsultacji z komisją, dokona ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenie nagród dla laureatów Konkursu. Termin, miejsce i sposób ogłoszenia  określa Realizator projektu ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń sanitarno- epidemiologicznych.

  5. Pula nagród, zależna będzie od wysokości pozyskanych środków od sponsorów i organizatorów Zostanie ona podana do wiadomości przed końcem terminu składania prac.

    

VII.            Kryteria, którymi kierować się będzie Komisja Konkursu 

 1. Zgodność prac z tematyką Konkursu .

 2. Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu). Dodatkowo Komisja zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych punktów za innowacyjność formy prac.

 3. Przejrzystość i oryginalność prac – Komisja oceni, czy treść pracy została przedstawiona w sposób przemyślany i uporządkowanych z zastosowaniem ciekawych rozwiązań.

 4. Komunikatywność prac.  

 5. Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu – jak praca koresponduje z tradycją swojego gatunku, w jaki sposób korzysta z nowoczesnych rozwiązań artystycznych, czy zastosowane środki są odpowiednie do przekazywanej treści.

VIII.            Terminy

 1. Termin zgłaszania prac mija z dniem 15 listopada 2020r.

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 30 listopada 2020r.

 3. Publikacja wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.

   

IX.            Dodatkowe Informacje

 1. ARFP i Realizator zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac bądź ich fragmentów w materiałach promocyjnych ARFP i PAFW, tzn.: na stronach internetowych i portalach społecznościowych, w filmach promocyjnych i publikacjach dotyczących Programu, na łamach gazet, w audycjach/ spotach radiowych, w TV oraz na ewentualnych wystawach pokonkursowych.

 2. Nadesłanie prac na Konkurs przez  Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem:

  1. posiadania praw autorskich do nadesłanych prac,

  2. posiadania zgody osób pojawiających się w pracy konkursowej na wykorzystywanie ich wizerunku w celach związanych z Konkursem,

  3. uznaniem Regulaminu Konkursu,

  4. wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika Konkursu w bazie danych ARFP i ich przetwarzanie w celach związanych z Konkursem.

 1. Oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być złożone na załączniku  do niniejszego regulaminu

 2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacje o zmianach będą podawane do wiadomości uczestników Konkursu.

 3. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku.

   

Załączniki